ALGEMENE VOORWAARDEN HARO Steel B.V.

Inleiding:   Definities

In deze algemene voorwaarden wordt aan de hierna genoemde definities de volgende betekenis toegekend:

 1. HARO Steel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HARO Steel B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82359458;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met HARO Steel sluit of wil sluiten.

Artikel 1: Offertes en aanbiedingen

 1. Een offerte, prijsopgave of kostenbegroting, hierna samen “Offerte” verstrekt HARO Steel op basis van de dan bij haar bekende en/of ter beschikking gestelde informatie.
 2. Als de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, mag HARO Steel de Offerte daarop aanpassen en/of is de Opdrachtgever gehouden de meer- of minder kosten die hiervan het gevolg zijn aan HARO Steel te vergoeden op basis van de in de Offerte gehanteerde uitgangspunten.
 3. Iedere Offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Artikel 2: Prijzen

 1. Door HARO Steel genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 2. De prijzen zijn exclusief reis-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden en lossen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Kostenverhogende omstandigheden, zoals de gestegen prijs van grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, invoerheffingen, lonen en montagekosten, die na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, geven HARO Steel recht op doorberekening en vergoeding daarvan
 4. Indien een prijsstijging, anders dan als gevolg van een overeengekomen wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10%, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de door HARO Steel opgegeven aangepaste prijs. Als Opdrachtgever niet bereid is de prijsstijging te voldoen, dan heeft HARO Steel het recht de overeenkomst te ontbinden in plaats van nakoming te vorderen. In dat geval is Opdrachtgever gehouden alle in redelijkheid door HARO Steel gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Indien de Opdrachtgever een consument is en HARO Steel een prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst doorberekent, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 3: Levertijd / Uitvoeringsperiode

 1. Een door HARO Steel opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief en is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Opdrachtgever een consument is, geldt de overeengekomen datum of termijn vermeerderd met 30 dagen als fatale termijn.
 3. Een overeengekomen levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in als HARO Steel alle opgevraagde informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen en Opdrachtgever aan alle overige verplichtingen op grond van de overeenkomst, waaronder de betaling van een eventueel voorschot, heeft voldaan.
 4. Als er sprake is van:
 5. andere omstandigheden dan bij HARO Steel bekend waren toen zij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die HARO Steel, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht onder deze gewijzigde omstandigheden volledig uit te voeren;
 6. meerwerk, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die HARO Steel, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 7. opschorting van verplichtingen door HARO Steel, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die zij, met inachtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
 8. Behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever wordt de feitelijke duur van de verlenging van de levertijd vermoed nodig te zijn en volledig het gevolg te zijn van de situatie(s) als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
 9. Opdrachtgever is gehouden alle kosten en/of schade die HARO Steel leidt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 4, aan HARO Steel te voldoen.
 10. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart HARO Steel voor eventuele aanspraken van derden die het gevolg zijn van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HARO Steel verstrekte informatie (zoals maten of specificaties), tekeningen, instructies, en/of specifieke eisen of wensen.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aan alle publiekrechtelijke verplichtingen is voldaan en eventueel voor de werkzaamheden vereiste vergunningen zijn verleend, waaronder in ieder geval de omgevingsvergunnning.
 3. Opdrachtgever vrijwaart HARO Steel voor schade en kosten die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of niet –(tijdige) ter beschikking gestelde gegevens of het niet beschikken over de vereiste toestemming, vergunning of andere publiekrechtelijke verplichting.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat HARO Steel de overeengekomen werkzaamheden ongestoord op het afgesproken tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking heeft over de voor een goede uitvoering benodigde voorzieningen zoals (bouw)stroom, toegang tot het gebouw c.q. terrein en ruimte voor de opslag en aan- en afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvatten de werkzaamheden niet:
  1. sloop-, hak-, breek-, funderings-, metsel‑, timmer-, of ander bouwkundig werk;
  2. het aansluiten van nutsvoorzieningen;
  3. constructieve – en/of engineeringswerk of -berekeningen;

Artikel 5: Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat door HARO Steel ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan zij afhankelijk is, niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen.
 2. Onder overmacht wordt voorts verstaan: weersomstandig-heden; natuurgeweld; terrorisme; cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; brand; stroomstoring; verlies; pandemieën; diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie; wegblokkades; stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Zodra de overmachts-situatie is vervallen, is HARO Steel gehouden haar verplichtingen na te komen zodra haar planning dat toelaat.
 4. Opdrachtgever kan zich ten opzichte van HARO Steel niet beroepen op overmacht als het gaat om zijn betalingsverplichting(en).
 5. Indien de overmachts-situatie meer dan vier weken heeft geduurd, of voorzienbaar is dat het langer dan vier weken zal gaan duren, hebben zowel HARO Steel als de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat de andere partij recht heeft op (schade)vergoeding.

Artikel 6: Meer- en minderwerk

 1. Iedere wijziging in het opgedragen werk is meer- of minderwerk.
 2. Meerwerk leidt in ieder geval tot een verplichting van Opdrachtgever om aan HARO Steel daarvoor een vergoeding te voldoen als de Opdrachtgever uit zichzelf had moeten begrijpen dat dit meerwerk een prijsverhoging tot gevolg zou hebben dan wel als HARO Steel de Opdrachtgever er tijdig op heeft gewezen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zou leiden.
 3. De hoogte van de vergoeding voor het meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt of werd verricht.
 4. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding voor het meerwerk op eerste verzoek van HARO Steel te voldoen, op basis van een daartoe strekkende factuur.
 5. Minderwerk leidt niet tot een vermindering van de verschuldigde prijs, tenzij HARO Steel daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 7: Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd en door Opdrachtgever aanvaard beschouwd op het moment dat HARO Steel aan Opdrachtgever heeft gemeld dat de werkzaamheden zijn afgerond en Opdrachtgever het werk mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd, dan wel indien Opdrachtgever het niet binnen 2 werkdagen na de in de eerste zin bedoelde mededeling heeft geweigerd of afgekeurd.
 2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen en binnen een termijn van 2 werkdagen na de in het vorige lid genoemde mededeling schriftelijk kenbaar te maken aan HARO Steel. Opdrachtgever dient HARO Steel vervolgens in de gelegenheid te stellen het werk binnen een redelijke termijn alsnog op te leveren.
 3. Opdrachtgever vrijwaart HARO Steel voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden doordat het aan HARO Steel verschuldigde bedrag dan is bijgeschreven op de door HARO Steel aangewezen bankrekening.
 2. Als Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke – of rechtspersonen of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst met HARO Steel hebben gesloten, is ieder van hen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de op de Opdrachtgever rustende verbintenissen, waaronder betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is Opdrachtgever zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim.
 4. Als Opdrachtgever in verzuim is, is HARO Steel bevoegd de (verdere) uitvoering van het werk op te schorten en het werk onder zich te houden (retentierecht) jegens Opdrachtgever en/of derde rechthebbenden.
 5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op HARO Steel te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van HARO Steel. Opdrachtgever is niet gerechtigd korting of compensatie toe te passen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HARO Steel.
 6. Ongeacht of HARO Steel de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan HARO Steel verschuldigd is of zal zijn, onmiddellijk opeisbaar als:
 7. een betalingstermijn is overschreden;
 8. het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd;
 9. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 10. Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
 11. Opdrachtgever het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
 12. Opdrachtgever is vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag van volledige betaling over het onbetaalde bedrag de wettelijke (handels)rente met een opslag van 0,5% verschuldigd. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar. Na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over het dan afgelopen jaar reeds verschuldigde rente.
 13. Opdrachtgever is bij verzuim de buitengerechtelijke incassokosten aan HARO Steel verschuldigd op grond van artikel 6:96 lid 2 sub c en lid 5 BW, met een minimum van € 40,‑ .
 14. De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door HARO Steel gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 250,-, dan wel de buitengerechtelijke incassokosten op grond van artikel 6:96 BW met een verhoging van € 500,-.

Artikel 9: Klachten

 1. Klachten over de (hoogte van) de factuur of een gebrek in de verrichtte werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na ontdekking of nadat ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk bij HARO Steel te zijn ingediend.
 2. Het recht van Opdrachtgever om te klagen vervalt in ieder geval indien de zaken door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk, onoordeelkundig of in strijd met door of namens HARO Steel gegeven instructies zijn behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen en/of Opdrachtgever enige uit de met HARO Steel gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens HARO Steel niet, niet-volledig of niet-tijdig nakomt.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 10:  Garantie

 1. Indien en voor zover geen garantie in de offerte is vermeld, is geen garantie overeengekomen en kan daarop geen aanspraak worden gemaakt.
 2. HARO Steel is pas gehouden uitvoering te geven aan overeengekomen garantie als Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens HARO Steel heeft voldaan, waaronder de betalingsverplichting.
 3. Opdrachtgever kan onverminderd het voorgaande geen beroep doen op een garantie voor gebreken die het gevolg zijn van:
  1. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  2. installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;
  3. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Opdrachtgever; en/of
  4. gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
  5. Opdrachtgever kan zich niet op de garantie beroepen indien hij niet binnen een termijn van 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft gemeld bij HARO Steel.
  6. Het bepaalde in lid 2,3 en 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op eventuele aanspraken van Opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 11:  Aansprakelijkheid

 1. HARO Steel is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het directe gevolg is van een aan HARO Steel toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op haar rustende verplichting.
 2. HARO Steel is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is ontstaan doordat Opdrachtgever een HARO Steel geen, onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens heeft verstrekt.
 3. HARO Steel is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade zoals (maar niet beperkt tot) stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, milieuschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
 4. HARO Steel is ook niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijke presenteren door haar.
 5. De aansprakelijkheid van HARO Steel is in ieder geval beperkt tot de vergoeding van directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van HARO Steel voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door HARO Steel uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 7. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van HARO Steel niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van HARO Steel beperkt tot een bedrag van maximaal 15% van de voor de opdracht waarbinnen de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan overeengekomen prijs (exclusief btw) met een maximum van € 15.000,-, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 8. HARO Steel gaat ervan uit dat zij is meeverzekerd op de voor het werk door Opdrachtgever afgesloten CAR-AVB verzekering. HARO Steel neemt per schadegeval slechts deel in het eigen risico als zij toerekenbaar is tekortgeschoten. Deze deelname is per gebeurtenis beperkt tot maximaal 1,5% van de aanneemsom, met een maximum van € 2.000,-.

Artikel 12:  Overdracht rechten of verplichtingen

 1. Opdrachtgever kan zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet overdragen of bezwaren, tenzij HARO Steel daar vooraf schriftelijk mee instemt. Dit heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 13:  Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst met HARO Steel op te zeggen of te annuleren, tenzij HARO Steel daarmee instemt. Als HARO Steel daarmee instemt, is Opdrachtgever aan HARO Steel een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor HARO Steel uit de beëindiging voortvloeien. De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding bedraagt minimaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Als de prijs afhankelijk is van de door HARO Steel te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die HARO Steel naar verwachting over de volledige opdracht zou hebben gemaakt.

Artikel 14:  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding (waaronder de overeenkomst) tussen Opdrachtgever en HARO Steel is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en HARO Steel zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin HARO Steel gevestigd is.
 3. HARO Steel mag van het vorige lid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren door Opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de plaats waar Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is of kantoor houdt.

Maart 2023

HARO Steel B.V.